(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Październik u Ufoludków

Z KALENDARZA 5-LATKA

 

03.10.2022 – 14.10.2022
Drzewo (drewno) – realizacja programu edukacyjnego T@BLIT

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Budowanie wiedzy o drzewach i drewnie (w szczególności o produkcji drewna i papieru, zasadach zachowania się w lesie).
– Rozbudzanie zainteresowania rolą lasu w życiu człowieka.
– Kształtowanie postawy szacunku wobec lasu i drzew poprzez naukę zasad odpowiedniego zachowania się w lesie.
– Kształtowanie postawy proekologicznej w aspekcie oszczędzania papieru.
– Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

 

17.10.2022 – 21.10.2022
To już jesień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Dostrzeganie i opisywanie zmian w przyrodzie zachodzących jesienią.
– Zapoznanie z wybranymi grzybami jadalnymi i trującymi.
– Rozwijanie słuchu fonematycznego.
– Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych.
– Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

 

24.10.2022 – 28.10.2022
A kiedy dorosnę…

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wzbogacanie wiedzy na temat zawodów.
– Zapoznanie z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu.
– Rozwijanie mowy i poszerzanie zasobu słownictwa.
– Kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
– Wzbudzanie szacunku wobec pracy drugiego człowieka.