(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Ufoludków

Z KALENDARZA 4,5-LATKA

02.05 – 06.05.2022 r. – W krainie owadów

Zamierzenia wychowawcze:
Budzenie zainteresowania światem przyrody, ekosystemem łąki, cyklem rozwojowym owadów

Kształtowanie postawy badawczej i samodzielności w zdobywaniu wiedzy

Rozwijanie mowy w toku ćwiczeń i zabaw językowych oraz stwarzania okazji do wypowiadania się, formułowania dłuższych

Rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu i umiejętności interpretowania muzyki poprzez zabawy muzyczne, śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru i wspólne

Muzykowanie

Kształtowanie wrażliwości estetycznej, sprawności manualnej i wyobraźni twórczej w toku zabaw plastycznych

09.05. – 13.05. 2022 r. – Kolorowy zawrót głowy

Zamierzenia wychowawcze:
Rozwijanie postawy twórczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania z wykorzystaniem materiałów plastycznych

Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej, stwarzanie okazji do bezpośredniego obcowania ze sztuką piękną

Organizowanie sytuacji edukacyjnych z zakresu sztuk wizualnych, zachęcanie do podejmowania aktywności plastycznej, technicznej

Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej

Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie warunków do odczuwania sprawstwa

Rozwijanie słuchu muzycznego i fonematycznego w toku zabawa słuchowych i muzycznych

Kształtowanie kompetencji językowych, komunikacyjnych, wzbogacanie słownictwa

16.05. – 20.05.2022 r. – Moje otoczenie – pełne zrozumienie. Rodzina, ach rodzina !

Zamierzenia wychowawcze:
Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, zachęcanie do okazywania szacunku swoim najbliższym

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych: umiejętności opisywania, wypowiadania się na określony temat, wyrażania swojego rozumienia świata niewerbalnie

Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych

Rozwijanie postawy twórczej

Stwarzanie okazji do budowania relacji rówieśniczych, więzi rodzinnych, wspomaganie rozwoju emocjonalnego

Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych

23.05. – 27. 05. 2022 r. – Moje otoczenie – pełne zrozumienie. Dobre maniery.

Zamierzenia wychowawcze:
Poznawanie zasad kulturalnego zachowywania się (savoir vivre) w toku zabaw tematycznych
Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych.

Rozwijanie kompetencji społecznych, budowanie więzi rówieśniczych.

Kształtowanie kompetencji i umiejętności matematycznych w zakresie: liczenia, intuicji geometrycznych, myślenia wizualno- przestrzennego.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez obserwacje i bezpośrednie doświadczanie.

Zachęcanie do podejmowania aktywności twórczej, konstruowania, manipulowania, modelowania w masach plastycznych.