(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Ufoludków

Z KALENDARZA 4-LATKA

04.05 – 07.05 – Kubusiowi przyjaciele natury (cz. 2) 

Cel wychowawczo – dydaktyczny:
• Poznawanie podstawowych zasad ochrony otaczającego nas środowiska przyrodniczego
• Kształtowanie szacunku dla roślin i zwierząt
• Zachęcanie do zdrowego odżywiania z uwzględnieniem warzyw i owoców
• Promowanie wśród dzieci aktywnego spędzania czasu

10.05 – 14.05 –  Nigdy nie bój się lekarza…

Cel wychowawczo – dydaktyczny:
• Wyrabianie nawyków prozdrowotnych
• Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej
• Dbanie o zmysły – posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie
• Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie

17.05 – 21.05 –  Kolorowa łąka

Cel wychowawczo – dydaktyczny:
• Poznanie wybranych zwierząt żyjących na łące (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich rolę w przyrodzie, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych
• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci
• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami

24.05 – 28.05 – Moja mama jest kochana

Cel wychowawczo – dydaktyczny:
• Kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi
• Wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami
• Budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny
• Kształtowanie umiejętności okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców