» Logorytmika
» Profilaktyka logopedyczna
» Język angielski

Język angielski 2017/2018


Program nauczania języka angielskiego

realizowany w ramach zajęć dodatkowych


Autor: mgr Magdalena KarwowskaCele ogólne:
* Budzenie zaciekawienia językiem angielskim poprzez osłuchanie dzieci z tym językiem;
* Rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci;
* Motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji;
* Stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur;
* Wdrażanie dzieci do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw;
* Umacnianie wiary dziecka we własne siły;
* Wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka;
* Zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Cele operacyjne:
Z uwagi na wiek dzieci, uczenie się języka obcego w pierwszej fazie polega na stopniowym rozwijaniu rozumienia ze słuchu i reagowania na język gestem, w miarę możliwości słowem. Dziecko:
* Potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego;
* Rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje;
* Rozumie nazwy przedmiotów/osób z najbliższego otoczenia;
* Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami;
* Rozpoznaje piosenki, wierszyki i rymowanki;

Procedury osiągania celów:
W trakcie planowania pracy uwzględnione zostaną potrzeby dzieci. Metody, techniki oraz formy wykorzystywane w trakcie realizacji programu dostosowywane będą do możliwości, a także zainteresowań dzieci po to by zapewnić im sukces w poznawaniu nowej dziedziny wiedzy_ języka obcego. Zastosowane działania i środki charakteryzować będą się atrakcyjnością i różnorodnością, wielokrotnością powtórzeń oraz odwołaniami do tego, co dziecku bliskie.

Metody techniki i formy nauczania:
Przy nauczaniu dzieci szczególnie stosowana będzie Metoda Reagowania Całym Ciałem (TPR), opierająca się na nauczaniu przez ruch, oraz elementy Metody Komunikacyjnej wykorzystującej sytuacje zaistniałe na zajęciach do komunikowania się w języku angielskim. Techniki dopasowane zostaną do wymagań grupy i skoncentrują się na nauczaniu słownictwa oraz słuchania. W celu urozmaicenia zajęć zmieniane będą również formy pracy z grupowej na zespołową, pracę w parach otwartych lub zamkniętych.

Uwagi o realizacji programu:
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się raz w tygodniu. Etapy działań zawierają propozycje podzielone na kolejne miesiące. Jest to plan otwarty, gdyż będę zwracać uwagę na możliwości i potrzeby dzieci oraz tematykę bieżącego programu nauczania w języku ojczystym.