» Logorytmika
» Profilaktyka logopedyczna
» Język angielski

LogorytmikaCele ogólne:


* Ukazanie dziecku elementów wspólnych dla muzyki i wypowiedzi tj. tempo, rytm, akcent, melodia, głośność czy artykulacja.
* Profilaktyka wad wymowy
* wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie
* usprawnianie procesu komunikacji językowej;
* integracja dzieci w trakcie logopedycznych zajęć grupowych;
* wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;Cele szczegółowe:


* rozwijanie koncentrowania się na dźwięku, muzyce, słowie mówionym;
* rozwijanie pamięci słuchowej, np. zapamiętywanie wierszyków dziecięcych i piosenek;
* rozwijanie słuchu muzycznego - różnicowanie bodźców słuchowych i uwrażliwianie na różne elementy muzyki - określanie tempa, nastroju, dynamiki, barwy dźwięku, pauz, zmian w melodii;
* rozwijanie prawidłowego funkcjonowania koordynacji słuchowo - wzrokowej, słuchowo - ruchowej, wzrokowo - ruchowej;
* wykształcenie wrażliwości słuchowej, ćwiczenie koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych;
* uwrażliwienie na cechy prozodyczne mowy tj. akcent, rytm i melodia;
* stymulowanie rozwoju poznawczo - językowego;
* doskonalenie budowania dłuższych wypowiedzi, wypowiadanie się na temat: obrazka, przedmiotów, zabaw, wykonywanych czynności;
* rozwijanie percepcji słuchowej - poznawanie i rozróżnianie dźwięków z najbliższego i dalszego otoczenia - naśladowanie ich;
* rozwijanie słuchu fonematycznego - usprawnianie rozróżniania par opozycyjnych głosek opozycyjnych, analiza i synteza słuchowa;
* doskonalenie wyrazistego mówienia w recytacji i każdej sytuacji (różnicowanie tempa, wyrównanie oddechu, wykorzystanie pauzy, wybrzmiewanie wszystkich głosek);METODY I FORMY REALIZACJI


Realizując stworzony program, w pracy z grupą dzieci, najczęściej zamierzam stosować następujące metody:
1. Ćwiczenia oddechowe
2. Ćwiczenia analizy słuchowej.
3. Ćwiczenia różnicowania dźwięków.
4. Ćwiczenia muzyczno - ruchowe.
5. Ćwiczenia słuchowo - ruchowe.
6. Ćwiczenia ruchowo - rytmiczne.
7. Ćwiczenia melodyczne.
8. Ćwiczenia relaksacyjne.
9. Ćwiczenia ilustracyjno - taneczne.PLANOWANE EFEKTY


Dziecko:
* chętnie bierze udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach;
* potrafi koncentrować swą uwagę na ćwiczeniach i zabawach;
* potrafi spionizować język i posiada sprawny aparat artykulacyjny;
* osiąga sukces terapeutyczny w postaci poprawy stanu mowy lub wymowy;
* potrafi w swoich wypowiedziach stosować odpowiednie prozodia mowy;


Małgorzata Zarębska