» Logorytmika
» Profilaktyka logopedyczna
» Język angielski

Profilaktyka logopedycznaCele ogólne:


* Profilaktyka wad wymowy
* wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie
* wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wad wymowy i podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych;
* zapobieganie wymowie międzyzębowej;
* wczesne podjęcie działań korygujących i profilaktycznych wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia i aparatu oddechowego;
* usprawnianie procesu komunikacji językowej;
* integracja dzieci w trakcie logopedycznych zajęć grupowych;
* wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;


Cele szczegółowe:


* usprawnianie rozwoju żucia i połykania, podnoszenie sprawności aparatu artykulacyjnego;
* usprawnianie rozumienia i stosowania w mowie ekspresywnej czasowników, wyrażeń przyimkowych i przysłówkowych (w tym przeciwstawnych);
* wzbogacanie słownictwa dotyczącego otaczającego świata;
* rozwijanie koncentrowania się na dźwięku, muzyce, słowie mówionym;
* rozwijanie pamięci słuchowej, np. zapamiętywanie wierszyków dziecięcych i piosenek;
* rozwijanie słuchu muzycznego - różnicowanie bodźców słuchowych i uwrażliwianie na różne elementy muzyki - określanie tempa, nastroju, dynamiki, barwy dźwięku, pauz, zmian w melodii;
* doskonalenie budowania dłuższych wypowiedzi, wypowiadanie się na temat: obrazka, przedmiotów, zabaw, wykonywanych czynności;
* usprawnianie posługiwania się różnymi częściami mowy, stosowanie poprawnych form fleksyjnych;
* rozwijanie percepcji słuchowej - poznawanie i rozróżnianie dźwięków z najbliższego i dalszego otoczenia - naśladowanie ich;
* rozwijanie słuchu fonematycznego - usprawnianie rozróżniania par opozycyjnych głosek opozycyjnych, analiza i synteza słuchowa;
* doskonalenie określania za pomocą przymiotników swoich stanów emocjonalnych i rozpoznawanie uczuć innych osób; dzielenie się spostrzeżeniami, emocjami, wiedzą w sposób spontaniczny i zrozumiały dla otoczenia;
* stymulowanie udziału w rozmowach na temat utworów literackich, historyjek obrazkowych i obrazków - określanie przyczyn i skutków wydarzeń, zachowanie logicznej kolejności zdarzeń;
* stymulowanie tworzenia własnych opowiadań, dialogów, scenariuszy;
* doskonalenie wyrazistego mówienia w recytacji i każdej sytuacji (różnicowanie tempa, wyrównanie oddechu, wykorzystanie pauzy, wybrzmiewanie wszystkich głosek);


METODY I FORMY REALIZACJI


Realizując stworzony program, w pracy z grupą dzieci, najczęściej zamierzam stosować następujące metody logopedyczne:
1. Ćwiczenia ortofoniczne - doskonalą funkcjonowanie mechanizmów rządzących mową. Należą do nich:
* ćwiczenia oddechowe;
* ćwiczenia fonacyjne;
* ćwiczenia logorytmiczne;
* ćwiczenia kształcące słuch fonemowy i fonetyczny;
* ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mownych.
2. Ćwiczenia artykulacyjne - utrwalają poprawną wymowę znanych już dziecku głosek i pomagają w pokonywaniu trudności związanych z nową artykulacją.
3. Wyjaśnianie położenia narządów mowy przy uzyskiwaniu oczekiwanej głoski.
4. Kontrola wzrokowa ćwiczeń przed lustrem.
5. Kontrola przy pomocy dotyku i czucia skórnego dłoni.
6. Uzyskiwanie żądanej głoski metodą przekształcania innych głosek, najbardziej zbliżonych artykulacyjnie.
7. Ćwiczenia autokontroli słuchowej.
8. Ćwiczenia kinestezji ruchowej.
9. Wykorzystanie przekrojów rentgenograficznych głosek, labiogramów, fonogestów.


PLANOWANE EFEKTY


Dziecko:
* chętnie bierze udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach;
* potrafi koncentrować swą uwagę na ćwiczeniach i zabawach;
* potrafi ćwiczyć samodzielnie lub w grupie;
* potrafi spionizować język i posiada sprawny aparat artykulacyjny;
* osiąga sukces terapeutyczny w postaci poprawy stanu mowy lub wymowy;
* posiada bogaty zasób słownictwa i rozwiniętą mowę opowieściową;
* potrafi sprawnie komunikować się z otoczeniem, wyrażać swoje poglądy;


Małgorzata Zarębska