» Statut
» Polityka ochrony dzieci
przed krzywdzeniem

» Regulamin bezpiecznego
powierzania i odbierania
dzieci


» Strategia Rozwoju Edukacji
Miasta Torunia na lata
2016 - 2023


Ważne dokumenty


REGULAMIN BEZPIECZNEGO

POWIERZANIA I ODBIERANIA DZIECI

z Przedszkola Miejskiego nr 13 Im. Mikołaja Kopernika w Toruniu


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.


§ 2 Przyprowadzanie dzieci

1. Za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz z chwilą odebrania z grupy odpowiadają rodzice /opiekunowie.
2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godziny 6:30 - 8:00 przez rodziców/opiekunów.
3. Rodzice/opiekunowie rozbierają dziecko w szatni i przygotowują je do pobytu w placówce.
4. Rodzice/opiekunowie wprowadzają dziecko do sali i osobiście powierzają je nauczycielce.
5. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali i przekazania go nauczycielowi.
6. Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.
8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
9. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków.
10. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych (szczególnie numerów telefonów komórkowych).


§ 3 Odbieranie dzieci

1. Dzieci przebywające w przedszkolu należy odebrać do godziny 16:30.
2. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
3. Wydanie dziecka osobom innym niż rodzice może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców i złożonego u nauczycielek w grupie. (wzór upoważnienia stanowi załącznik do procedury).
4. Pisemne upoważnienie składane jest na początku każdego roku szkolnego i obowiązuje przez cały rok szkolny. Może jednak w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
5. W przypadkach losowych możliwe jest złożenie pisemnego jednorazowego upoważnienia przez rodzica/opiekuna do odbioru dziecka przez osobę pełnoletnią u nauczyciela grupy z podaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego.
6. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się odbiór dzieci przez osoby niepełnoletnie na podstawie odrębnego oświadczenia.
7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Należy przedłożyć u dyrektora przedszkola wyrok sądu poświadczający pozbawienie względnie ograniczenie praw rodzicielskich w stosunku do jednego z rodziców.
9. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
10. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego społeczny zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
11. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.
12. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczycielki z sali zabaw.
13. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, wymaga się od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie się z nauczycielką mającą je pod opieką.
14. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
15. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
16. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
17. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa z nauczycielem) lub podczas uroczystości rodzinnych organizowanych na terenie przedszkola z udziałem rodziców (np. festyn) opiekę dzieciom zapewniają rodzice/opiekunowie.
18. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy przedszkola (do godz. 16:30) nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie o zaistniałej sytuacji rodziców lub osoby upoważnione do odbioru.
19. W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 0,5 godziny.
20. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora oraz jednostkę policji o zaistniałej sytuacji