(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

01.09.2021 – 10.09.2021
Razem w pracy i w zabawie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
– Budowanie miedzy dziećmi relacji pełnych wzajemnej akceptacji
– Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
– Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie
– Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa

13.09.2021 – 17.09.2021
Letnie wspomnienia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy poszczególnych krajobrazów
– Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach
– Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria
– Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinna miejscowością
– Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym

20.09.2021 – 24.09.2021
Bezpieczeństwo najważniejsze

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Uświadamianie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia
– Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
– Wzbudzanie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych
– Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osoba obcą
– Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych
– Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków

27.09.2021 – 01.09.2021
Przyjacielem być – przyjaciela mieć

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Uświadamianie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń
– Przybliżanie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi
– Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych
– Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami

Poznamy:

litery: o, O; a, A

cyfry: 1, 2