(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

02.05.2022 – 06.05.2022
Muzyka, która łączy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną,
– Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych
– Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych,
– Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań i gustu w tym zakresie,
– Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu,
– Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych,
– Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki,
– Rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej, ruchowej, słownej,
– Kształtowanie kultury odbioru muzyki

09.05.2022 – 13.05.2022
Uczciwość na co dzień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takimi jak uczciwość, prawdomówność, szacunek,
– Budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu,
– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć,
– Przewidywanie skutków nieprawidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości,
– Dokonywanie oceny moralnej bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań,
– Wdrażanie do przestrzegania reguł gry oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej

16.05.2022 – 20.05.2022
W domu najlepiej

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów,
– Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych,
– Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia,
– Wzbogacenie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z poznawaniem zawodów,
– Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym,
– Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu,
– Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil

23.05.2022 – 27.05.2022
Świętujemy razem Dzień Dziecka 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
– Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów,
– Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji,
– Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości,
– Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie,
– Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka

Poznamy:

litery: h, H