(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Marsjan

Z KALENDARZA 5-LATKA

„Wiosna na łące” – 02.05 – 06.05

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:


– Obserwowanie przez lupę i nazywanie wybranych okazów zwierząt

– Poznawanie budowy kwiatu i jego znaczenia dla powstawania owocu

– Poznanie bezpośredniego cyklu rozwojowego wybranych zwierząt- os skrzeku do żaby

Wielkanoc, Wielkanoc, przyjdzie do nas zając…” – 11.04. – 15.04.2022r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– utrwalanie i wzbogacenie wiadomości na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych

– poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych

– kształcenie umiejętności wykonywania ćwiczeń wg instrukcji słownej

– porównywanie długości i wielkości przedmiotów

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

Dbajmy o przyrodę!” – 18.04. – 22.04.2022r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– kształtowanie świadomości ekologicznej oraz postawy i nawyków proekologicznych

– rozumienie konieczności szanowania i ochrony środowiska przyrodniczego

– zdobywanie informacji na temat przejawów ekologicznej działalności człowieka – poznanie zawodu ekologa

– stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalenie określeń związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni

– rozwijanie umiejętności łączenia prostych ruchów tanecznych ze śpiewem

„Zwierzęta naszych pól i lasów” – 25.04. – 29.04.2022r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

– wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka

– dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań

– poszerzanie wiadomości na temat życia i wiosennych zwyczajów zwierząt zamieszkujących las

– poznanie charakterystycznych cech: owadów, ptaków i ssaków na podstawie mieszkańców pól

– doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych