(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Październik u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

03.10.2022 – 14.10.2022
Czy nam powie jesień, jakie skarby w koszu niesie?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Zainteresowanie zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
– Zachęcanie do spożywania sezonowych owoców.
– Samodzielne przygotowywanie posiłków.
– Kształtowanie postawy szacunku wobec nauczycieli i osób pracujących w przedszkolu.
– Dbanie o bezpieczeństwo podczas wycieczek przedszkolnych.
– Wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w grupie.

17.10.2022 – 28.10.2022
„Drzewo”- temat realizowany w ramach innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego TABLIT

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Budowanie wiedzy o drzewach i drewnie (w szczególności o produkcji drewna i papieru, zasadach zachowania się w lesie).
– Rozbudzanie zainteresowania rolą lasu w życiu człowieka.
– Kształtowanie postawy szacunku wobec lasu i drzew. Nauka zasad odpowiedniego zachowania się w lesie.
– Kształtowanie postawy proekologicznej w aspekcie oszczędzania papieru.
– Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
– Kształtowanie postawy szacunku wobec lasu i drzew.
– Nauka odpowiedniego zachowania się w lesie.