(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

01.09.2021 – 10.09.2021
Razem w pracy i w zabawie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
– Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji
– Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
– Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie
– Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa

13.09.2021 – 17.09.2021
Letnie wspomnienia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach
– Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością
– Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym

20.09.2021 – 25.09.2021
Bezpieczeństwo najważniejsze

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia
– Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu
– Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych
– Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą

28.09.2021 – 01.10.2021
Wkrótce wakacje

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wzmacnianie poczucie wartości oraz indywidualności poprzez występy na form grupy.
– Uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych.
– Budowanie zainteresowania regionami Polski.
– Wzbogacenie zasobu słownictwa o świecie.