(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Listopad u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

04.11.-08.11.
Jestem Polką, jestem Polakiem

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
– Kształtowanie pożądanych postaw – postawy patriotycznej
– Rozbudzanie poczucia przynależności narodowej i przynależności do Europy
– Rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski; wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”
– Poznaje obraz graficzny głoski „l”;
– Potrafi zmierzyć długość przy pomocy różnych przyborów

12.11.-15.11.
Wiatry, deszcze i co jeszcze?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wzbogacanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni
– Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody
– Zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „t”
– Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5
– Rozwijanie słuchu fonematycznego i sprawności grafomotorycznej

18.11.-22.11.
Dawno, dawno temu w Polsce

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw z elementami rywalizacji
– Kształtowanie uczuć patriotycznych
– Budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
– Zaznajamianie z miejscami (Kraków, Gdańsk, Zakopane), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju
– Poznanie obrazu graficznego głoski „u”, próby czytania sylab i prostych wyrazów utworzonych z poznanych liter – 6 – latki
– Poznanie obrazu liczby 6, przeliczanie w tym zakresie
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

25.11.-29.11.
Niesamowita podróż w czasie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
– Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych
– Ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy
– Poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k”, poznanie obrazu graficznego liczby „7”
– Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg podanej cechy