(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Kwiecień u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

04.04.2022 – 8.04.2022
Historia ukryta w legendach

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju.
• Zapoznanie w wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami i legendami.
• Dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc i zabytków wybranych miast.
• Wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem.
• Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.

11.04.2022 – 15.04.2022
Radosna Wielkanoc

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu.
• Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt.
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych.
• Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań.

18.04.2022 – 22.04.2022
Świat dla odważnych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych.
• Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.
• Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych.
• Uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności.
• Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań. • Uświadomienie źródeł własnych lęków oraz kształtowanie aktywnej postawy w celu ich przezwyciężania i niwelowania.
• Budowanie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej.

25.04.2022 – 29.04.2022
Łąka pełna życia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach.
• Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia.
• Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową.
• Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych.
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
• Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą.

Przygotowanie do nauki czytania:
– poznanie litery: Ł, F, J