(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Listopad u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

02.11.2020 – 06.11.2020
Jestem Polką, jestem Polakiem

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Kształtowanie pożądanych postaw – postawy patriotycznej
• Rozbudzanie poczucia przynależności narodowej i przynależności do Europy
• Rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski; wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”

09.11.2020 – 13.11.2020
Dawno, dawno temu w Polsce

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw z elementami rywalizacji
• Kształtowanie uczuć patriotycznych
• Budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
• Zaznajamianie z miejscami (Kraków, Gdańsk, Zakopane), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju

16.11.2020 – 20.11.2020
Niesamowita podróż w czasie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
• budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
• ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy

23.11.2020 – 27.11.2020
Wiatry, deszcze i co jeszcze?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Wzbogacanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni
• Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody

6-latki

Przygotowanie do nauki czytania i pisania:
• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
• doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
• poznanie obrazu graficznego głoski „l” – litery „L”, „l”
• poznanie obrazu graficznego głoski „u” – litery „U”, „u”
• poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k
• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
• wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
• kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie,
• podejmowanie prób pisania w liniaturze

Czynności matematyczne:
• poznanie różnych sposobów mierzenia
• kształtowanie umiejętności rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych płaskich i klasyfikowania figur
• poznanie obrazu graficznego liczby „6”
• doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)
• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6
• przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
• dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
• doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (liczebniki główne i porządkowe)
• poznanie obrazu graficznego liczby „7”
• doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (np.: o dwa więcej, o trzy mniej)
• doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy