(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Ufoludków

Z KALENDARZA 4-LATKA

04.05.- 08.05.

Poznajemy różne zawody

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;
– Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
– Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola;
– Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym,
– Utrwalenie numerów alarmowych oraz ćwiczenie umiejętności przedstawiania się i podawania adresu zamieszkania.

11.05.- 22.05.

Łąka wielu ma mieszkańców

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
– Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;
– Wyzwalanie ekspresji i wyobraźni poprzez stosowanie różnorodnych form plastycznych.

25.05.- 29.05.

Najważniejsza jest rodzina!

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;
– Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
– Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania w trakcie różnych sytuacji domowych;
– Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.