(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

25.05 – 29.05

Gdzie pracuje mama, tata?

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

– Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego
– Budzenie zaciekawienia otaczającym światem – bliższym i dalszym otoczeniem przedszkola – zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów i ich podstawowymi czynnościami
– Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia
– Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności

11.05 – 22.05

Majowa łąka

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

– Poznanie wybranych zwierząt żyjących na łące (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich rolę w przyrodzie, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci  

– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych

– Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci

– Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami

04.05 – 08.05

Na wsi tyle pól i zwierząt wkoło

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

– Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka

– Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku

– Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta

– Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka