(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

01.09.2022 – 09.09.2022

Poznajmy się

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Zapoznanie z wyglądem własnej sali i imionami dzieci.
– Zachęcanie do samodzielnego korzystania z toalety oraz mycia i wycierania rąk.
– Nawiązywanie bliskiego kontaktu z nauczycielem.
– Nabywanie umiejętności właściwego współżycia w grupie.
– Zachęcanie do samodzielności.
– Zwracania się o pomoc do nauczyciela w przypadku trudności.
– Zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych.

12.09.2022 – 16.09.2022

W moim przedszkolu

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek.
– Wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce.
– Wdrażanie do przestrzegania zasady niekorzystania z cudzych ręczników, kubków, itp.
– Wdrażanie do bezpiecznej zabawy.
– Utrwalanie znajomości imion kolegów i koleżanek.
– Nabywanie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się i zachęcanie do.
– Rozwijanie spostrzegawczości.
– Nabywanie zaufania do nauczycielki i poczucia akceptacji.

19.09.2022 – 23.09.2022

Jestem grzecznym przedszkolakiem

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Poznanie zwrotów grzecznościowych i wdrażanie do ich stosowania.
– Zwracanie uwagi na nieoddalanie się od nauczyciela i piaskownicy.
– Zachęcanie do dzielenia się zabawkami i wspólnych zabaw.
– Wdrażanie do właściwego zachowania się w przedszkolu i zgodnej zabawy z kolegami.
– Zachęcanie do wspólnych zabaw.
– Przestrzeganie zasad regulujących zachowania podczas wspólnych zabaw.
– Wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.
– Zachęcanie do wykonywania poleceń słownych.
– Rozwijanie zainteresowań rysowaniem.

26.09.2022 – 30.09.2022

Moja droga do przedszkola

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych.
– Rozumienie konieczności przestrzegania zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych.
– Zapoznanie z bezpiecznymi miejscami do zabawy.
– Utrwalanie znajomości podstawowych kolorów.
– Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego (piesi, kierowcy).
– Wdrażanie do właściwego zachowania się w czasie zabawy.
– Poszerzanie wiadomości nt. różnych pojazdów.
– Wdrażanie do słuchania poleceń nauczyciela.
– Wdrażanie do czynnego udziału w zabawie.
– Zapoznanie z rolą policjanta i możliwością zwrócenia się do niego o pomoc.
– Wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych.